Sporočilo za javnost: »Neodgovorna politika Vlade RS do razvoja informacijske družbe!«

Mreza NVO-VID

Ljubljana, 27. junij 2016 ‒ Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo ob izvedbi posveta »Umeščenost, delovanje in razvoj informacijske družbe in državne informatike«, katerega organizira Ministrstvo za javno upravo, nasprotuje priložnostnim političnim rešitvam umeščanja informacijske družbe v sistem vladnih resorjev na način, ki ni vsebinsko utemeljen in strokovno argumentiran. Prav tako zavrača prakso komuniciranja ministrstva z zainteresirano javnostjo in deležniki pri izvedbi posveta, ki ne ustreza standardom vključevanja deležnikov, kot jih določa Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Posvet, ki ga organizira kabinet ministra za javno upravo v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), je po mnenju nevladnih organizacij organiziran rokohitrsko, brez jasnih programskih izhodišč in ciljev ter s politično vsiljeno predstavo o resorski istovetnosti informacijske družbe in državne informatike. Problematična sta tudi necelovito obveščanje deležnikov o posvetu in njegova časovna umestitev tik prek obravnavo novele Zakona o državni upravi na delovnih telesih Državnega zbora po skrajšanem postopku, katerega spremembe se nanašajo tudi na umeščenost informacijske družbe v sistem vladnih resorjev.

Nevladne organizacije zato menimo, da je dejanski namen posveta pridobiti javno legitimnost za že oblikovano odločitev Vlade RS o prenosu direktorata za informacijsko družbo z MIZŠ na Ministrstvo za javno upravo (MJU). Ta odločitev je mnenju nevladnih organizacij sprejeta brez jasne vizije in s pomanjkljivi argumenti.

Nevladne organizacije zato izražamo globoko zaskrbljenost nad neodgovorno politiko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport do razvoja informacijske družbe in hkrati ostro nasprotujemo načinu komuniciranja Ministrstva za javno upravo z zainteresirano javnostjo pri izvedbi posveta.

Od Vlade Republike Slovenije in njenih resorjev, ki so pristojna za različna področja digitalizacije Slovenije, zahtevamo naslednje:

1) Da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi široke javne razprave oblikuje jasno vizijo o vlogi direktorata za informacijsko družbo in mu za namen izvajanja nalog v njegovi pristojnosti zagotovi ustrezne javno finančne mehanizme ter politično podporo s položajem državnega sekretarja za informacijsko družbo. Prav tako pričakujemo, da bo ministrstvo povečalo integralna proračunska sredstva za razvoj informacijske družbe ter bo aktivneje ozaveščalo vse ravni družbe o pomenu informacijske družbe za razvoj države Slovenije in za kakovost življenja njenih prebivalcev.

2) Da Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) okrepi svoje zavedanje o pomenu informacijske družbe za razvoj države Slovenije. Nevladne organizacije pričakujemo, da si bo SVRK tvorno prizadeval za pripravo programskih podlag za črpanje evropskih sredstev, ki bodo v večji meri upoštevale projekte na področju e-vključenosti ranljivih družbenih skupin ter e-storitev in e-vsebin v javnem interesu.

3) Da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo omogočita nevladnim organizacijam enakopravno sodelovanje na javnih razpisih na področjih, ki so povezana z digitalnimi tehnologijami kot npr. pametna specializacija (elektronsko in mobilno zdravje, pametna mesta in skupnosti) in pridobivanje digitalnih kompetenc.

4) Da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vzpostavi redni in strukturirani civilni dialog o vprašanjih razvoja informacijske družbe v Sloveniji v skladu s standardi OECD. Ministrstvo je do sedaj privilegiralo dostop nekaterih strokovnih skupin ter ni skrbelo za uravnotežen razvoj področij, za katera je pristojno. Prav tako se je sistemsko neustrezno odzivalo na pobude v zvezi z razvojem informacijske družbe. Zato zahtevamo boljše vključevanje civilno-družbenih organizacij tako v programiranje evropskih kohezijskih sredstev do 2020 kot tudi v izvedbo Strategije Digitalna Slovenija 2020.

5) Da se pri izvajanju Strategije Digitalna Slovenija 2020 nameni večji poudarek uvajanju odprto kodnih rešitev in odprtih standardov v izobraževanje in javni sektor, kar bo prispevalo k njihovi večji uporabi v zasebnem sektorju. Poleg digitalizacije gospodarstva pričakujemo tudi večjo pozornost digitalizaciji kulture in spodbujanju interdisciplinarnih pristopov pri sodelovanju z gospodarstvom.

6) Da Ministrstvo za javno upravo omeji privatizacijo javnih storitev e-uprave s strani multinacionalk in podjetij. Nevladne organizacije nasprotujemo trendu, ki ga na primeru vzpostavljanja državnega računalniškega oblaka izvaja ministrstvo, s katerim državna uprava služi kot testni poligon za mednarodne korporacije. Namesto tega se zavzemamo za uporabo lastnih tehnoloških virov in znanj, tako kadrovskih kot drugih, s ciljem postati referenčna destinacija za odprto-kodne rešitve.

Nevladne organizacije utemeljujemo svoje zahteve na podlagi neodgovornega odnosa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ministrice dr. Maje Makovec Brenčič in Vlade Republike Slovenije do področja informacijske družbe, katerega rezultat je prepočasen razvoj države Slovenije, ki po nekaterih kazalcih Indeksa digitalnega gospodarstva in družbe že zaostaja za povprečjem Evropske unije.

Zaključujemo z ugotovitvijo, da se želi ministrica dr. Maja Makovec Brenčič rešiti soodgovornosti za stanje na področju informacijske družbe in pristojnosti po skrajšanem postopku reorganizacije vladnih resorjev predati ministru Borisu Koprivnikarju, ki sodeč po načinu organizacije današnjega posveta po eni strani nima posluha za standarde civilnega dialoga, po drugi strani pa vsiljuje slabo argumentirano predstavo o resorski istovetnosti informacijske in državne informatike ter podpira privatizacijo javnih e-storitev.

Informacijska družba predstavlja horizontalni preplet izobraževanja, človekovih pravic, kulture, znanosti, demokracije in je kot takšna preveč pomembna, da bi bilo prepuščeno ministrstvu, ki je pristojno za državno informatiko oz. javno upravo. Več kot očitno je, da se Vlada RS ne zaveda posledic neustreznega umeščanja resorja informacijske družbe za nadaljnji razvoj države Slovenije. Ob tem se nevladne organizacije sprašujemo ali si Vlada RS namenoma zatiska oči pred eno najpomembnejših političnih prioritet Evropske unije na področju razvoja digitalne družbe – Digitalno agendo za Evropo, v okviru katere predstavlja e-uprava zgolj enega izmed njenih stebrov.

Dodatne informacije v zvezi s sporočilom za javnost:
Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID)
Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana
splet: http://www.informacijska-druzba.org/

e-pošta: mreza.nvo.vid@guest.arnes.si
telefon: 041 365 529 (mag. Simon Delakorda, koordinator)