Komentarji in pripombe na osnutek Smernic za sodelovanje Vlade RS z NVO

V Konzorciju vsebinskih mrež se odzivamo na osnutek Smernic za sodelovanje Vlade Republike Slovenije z nevladnimi organizacijami, skozi katerega prepoznavamo in pozdravljamo načelno zavezo organa izvršilne oblasti h krepitvi vzvodov in mehanizmov sodelovanja in dialoga s civilno družbo ter k doslednejšemu ter bolj dorečenemu izvajanju povezanih politik, zakonov, predpisov in sklepov.

Besedilo smernic v pretežni meri zaobjema povzetke Resolucije o normativni dejavnosti in Zakona o nevladnih organizacijah. Četudi se v praksi mestoma kaže, da javni funkcionarji z veljavno zakonsko in predpisno materijo niso zadostno seznanjeni, menimo, da namen smernic ne more biti proces seznanitve z materijo, temveč naj bi vsebovale predvsem konkretna priporočila za njihovo implementacijo; prav implementacija nedvomno ostaja pereč problem.

Preseneča nadalje, da v osnutku prebiramo o načelih in priporočilih za sodelovanje z NVO, kot jih obravnava Resolucija o normativni dejavnosti, ob tem pa ugotavljamo, da sam proces oblikovanja smernic omenjenih načel in priporočil ne zasleduje. V konzorciju smo prepričani, če bi se civilna družba v njihovo pripravo imela možnost vključevati že v zgodnjih fazah, bi danes obravnavali drugačen, bolj smiseln, uporaben in izdelan dokument.

Ministrstvo za javno upravo tako pozivamo, da dokument procesno vrne v najbolj zgodnjo fazo oblikovanja, ga zastavi znova ter pri tem tudi v praksi vzpostavi zgled kakovostnega sodelovanja z NVO in spoštovanja Resolucije o normativni dejavnosti. V ta namen ministrstvu predlagamo, naj civilno družbo aktivira tudi skozi vsa telesa, ki jih predvideva osnutek. Samo na tak način bomo tudi v praksi ugotovili, kakšen je njihov namen, preizkusili, kako (učinkovito) so zasnovani in (tudi skozi smernice) dorekli, kako (naj) delujejo. Bodoče smernice namreč v konzorciju vidimo tudi kot priložnost za standardizacijo, protokolizacijo in uveljavitev nalog in mehanizmov za kakovostno sodelovanje s civilno družbo.

Kot najpomembnejši del smernic, ki v osnutku zaenkrat še umanjka, v Konzorciju Vsebinskih mrež vidimo konkretne usmeritve ministrstvom za izvajanje drugega odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah. V tem oziru predlagamo tudi uvedbo spremljanja izvajanja zadevnega dela določila ZNOrg po analogiji in ob spremljanju financiranja nevladnih organizacij. Sodelovanje in uspešno vključevanje v priprave politik in predpisov ter zagovorništvo zahtevajo strokovna znanja, čas in sredstva, zato je pomembno, da vlada razume, da lahko le s podpiranjem in financiranjem profesionalizacije NVO ter prenehanjem pojmovanja vključevanja in sodelovanja civilne družbe kot možnosti izražanja interesa na osnovi brezplačnega dela, aktivno prispeva k krepitvi možnosti uspešnega vključevanja različnih deležnikov; v nasprotnem primeru aktivno vzpostavlja razlike in tudi ovire kakovostnemu sodelovanju.

Predlagamo še razširitev in prilagoditev priporočil za rabo na lokalni ravni v pomoč izvajanju 25. člena ZNOrg. Odziv hkrati izkoriščamo kot priložnost, da izpostavimo netransparentnost delovanja Sveta za NVO, na katero so nas opozorile organizacije, ki so članice naših mrež. Če naj bi Svet predstavljal celotni sektor in se bo na njem v bodoče še več odločalo, bi si NVO želele, da Svet zagotovi kar najbolj aktualen dostop do zapisnikov njegovega delovanja mogoče (zadnjega na spletni strani še vedno ni), so na spletni strani javno objavljeni e-naslovi predstavnikov v Svetu, preko katerih lahko z njimi stopijo v stik, predstavniki v Svetu pa naj poskrbijo, da se na organu obravnavajo vse relevantne prispele pobude.

Za morebitna vprašanja in dodatne informacije ostajamo na voljo. Prosimo vas, da nam jih posredujete na naslov info@asociacija.si.

V imenu Konzorcija vsebinskih mrež
Polona Torkar, strokovna vodja in podpredsednica Društva Asociacija

Konzorcij vsebinskih mrež Slovenije združuje vsebinske mreže:
– Društvo Asociacija, mreža NVO v kulturi
– Mreža MINVOS – Center za razvoj izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije in vodenje civilnega dialoga
– Mreža NVO varujejo naše zdravje
– Mreža za otrokove pravice
– Mreža za prostor
– Mreža NVO za rekreacijo v naravi – Vsi v naravo
– Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo
– Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj
– Preventivna platforma – vsebinska mreža NVO na področju zdravja
– SLOGA – Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč
– Slovenska mreža prostovoljskih organizacij
– Vključen.si II – mreža za socialno vključenost

Naslovna slika: Yeshi Kangrang (Unsplash).