Mreža za otrokove pravice

Spletna stran: www.sredisce-zipom.si

Facebook: https://www.facebook.com/ZPMSlovenije/

Instagram: https://www.instagram.com/explore/tags/zpms/

Nosilna NVO  oz. konzorcij
Zveza prijateljev mladine Slovenije

Poslanstvo / namen

Mreža za otrokove pravice je mreža nevladnih organizacij, ki delujejo na področju otrokovih pravic. Deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) od leta 2013, ko je bila ZPMS izbrana kot prijaviteljica projekta Središče ZIPOM na Javnem razpisu za spodbujanje razvoja NVO in civilnega dialoga Ministrstva za pravosodje in javno upravo.
Prek povezovanja in informiranja NVO, ki delujejo na področju otrokovih pravic, ZIPOM skrbi za preprečevanje in odpravljanje kršitev otrokovih pravic v Sloveniji. Prizadeva si za ustvarjanje enakih možnosti za vse otroke za razvoj njihovega potenciala.
Namenjeno je podpori, spodbudi in koordinaciji NVO. Na podlagi spremljanja trenutnih razmer na nacionalni in evropski ravni skrbimo za visoko kakovost zagovorništva in informiranja.
Na evropski ravni je članica Eurochild-a ter predstavniki v NPN Eurochild-a (National Partner Network) za Slovenijo (v tej vlogi imamo status ‘opazovalca’).

Izzivi / problemi v javnem interesu oz. na področju kakovosti življenja, katere nagovarja mreža

Izzivi, s katerimi se soočamo pri našem delu, so povezani bodisi s konkretnimi rešitvami za preprečevanje in odpravljanje kršitev otrokovih pravic, z uveljavljanjem vidne vloge mreže v prostoru javne uprave, medijev in širše javnosti bodisi z obstojem in razvojem mreže.
Tudi na vsebinskem področju otrokovih pravic se nevladni sektor srečuje s problemom sistemsko neurejenega financiranja nevladnega sektorja. Menimo, da je povezovanje nevladnih organizacij v nestabilnih časih, ko veliko organizacijam primanjkuje sredstev za lastni obstoj zato še toliko bolj pomembno.
Glas nevladnih organizacij še vedno ni dovolj močan, saj se država prioritetno osredotoča na druge probleme, otrokove pravice niso vselej prednostna tema.
Naša vizija je, da postanemo viden in enakovreden sogovornik odločevalcem. Da bi to dosegli, moramo krepiti in graditi povezovalen, sodelovalen partnerski odnos z vsemi članicami mreže. Le če ustvarimo »zdravo jedro«, ki bo odraz spoštovanja nevladnih organizacij, njihove specifičnosti in pomembnosti njihovega delovanja, lahko postanemo slišan in upoštevan sogovornik države.

Najpomembnejši rezultati / uspehi, ki jih je mreža dosegli za boljše življenje ljudi

V letih od 2013-2018 je Središče ZIPOM med drugim:
– dalo pobudo za vzpostavitev samostojnega instituta varuha otrokovih pravic oziroma samostojnega oddelka za otrokove pravice pri obstoječem Varuhu človekovih pravic RS – samostojni oddelek je bil vzpostavljen,
– dalo pobudo za ratifikacijo tretjega izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah – protokol je bil ratificiran leta 2018;
– dalo pobudo za ureditev otrokove pravice do zasebnosti v medijih v skladu s Smernicami za poročanje o otrocih – skupaj z Varuhom človekovih pravic RS, Društvom novinarjev Slovenije, nekaterimi novinarji in Novinarskim častnim razsodiščem smo oblikovali Smernice za poročanje o otrocih – smernice pri svojih razsodbah kot podlago za odločanje uporablja tudi Novinarsko častno razsodišče;
– pod koordinacijo Alje Otavnik z UNICEF-a so nevladne organizacije pripravile alternativno poročilo o uresničevanju Konvencije o otrokovih pravicah in njenih protokolov ter se udeležile zasedanja slovenske delegacije v Ženevi;
pridobilo status ‘opazovalec’ kot NPN (National partner network) pri Eurochild-u. Prek NPN-a je ZIPOM nacionalni predstavnik nevladnih organizacij s področja otrokovih pravic;
aktivno sodelovalo v procesu Evropskega semestra od leta 2016: prizadevamo si za večji poudarek otrokovim pravicam v poročilu Slovenije.

Kontakt 
Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
Sara Geiger Smole
01 23 96 718
sara.geiger.smole@zpms.si