Mreža NVO varujejo naše zdravje

Spletna stran: www.zadihaj.netwww.nvozdravje.si
Facebook: www.facebook.com/szotk
Twitter: https://twitter.com/tobakzveza

Nosilna NVO oz. konzorcij
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo

Poslanstvo / namen

Namen mreže “NVO varujejo naše zdravje” je vzpostaviti ustrezno podporno okolje za NVO na področju zdravja, ki bo utrdilo vlogo NVO v civilnem dialogu, krepilo povezanost, sposobnosti in kapacitete NVO na strokovnem področju dela ter povečevalo prepoznavnost sektorja pri drugih deležnikih na področju zdravja. Prizadevamo si tudi za povezovanje in medsektorsko sodelovanje NVO s presečnim področjem delovanja v interesu javnega zdravja-torej zdravstvenih, okoljskih in naravovarstvenih, socialnovarstvenih, vzgojno-izobraževalnih in drugih organizacij.

Izzivi / problemi v javnem interesu oz. na področju kakovosti življenja, katere nagovarja mreža

Preventiva in zmanjšanje vzrokov za nastanek in razvoj Kroničnih nenalezljivih bolezni
Zmanjševanje neenakosti v zdravju in delo z ranljivimi skupinami
Promocija zdravega življenjskega sloga, opuščanje škodljivih razvad, preventiva in pomoč pri odvajanju od odvisnosti (tobak, alkohol)
Promocija trajnostne mobilnosti v povezavi s krepitvijo zdravja
Skrb za čistejši zrak in splošno izboljšanje bivalnega ugodja v mestih
Medresorski in povezovalni pristopi h kreiranju in izvajanju javnih politik na področju varovanja zdravja in okolja

Najpomembnejši rezultati / uspehi, ki jih je mreža dosegla za boljše življenje ljudi

Pripravili smo dopolnitev novele ZOUTI (2007) in predlogi mreže “NVO varujejo naše zdravje” so umeščeni v Zeleno knjigo Evropske komisije “K Evropi brez tobaka” (2009). Uspešno smo sodelovali z Evropsko komisijo pri sprejetju EU direktive za dvig trošarin na tobačne izdelke (2010). V letu 2010 smo mogočili usposabljanje 12 članov NVO za izvajanje nacionalnega programa CINDI – krepitev zdravja, v letu 2012 smo pripravili nabor NVO na področju zdravja v RS (1270 NVO na področju zdravja oz. 5,2% vseh NVO). Sodelovali smo pri sprejetju Revizije Direktive tobačnih izdelkov v EU parlamentu (2014) in pri pripravi in izvajanju akcijskega načrta MZ RS za zmanjševanje porabe tobačnih izdelkov med prebivalci RS (2009 – 2014). V okviru rednega članstva ima zveza SZOTK delegate v Evropskih NVO (ENSP, EPHA, UICC) in v delovnih telesih na MZ in NIJZ (2009 – 2015).
Mreža uspešno vključuje medsektorsko delovanje s povezovanjem zdravstvenega in okoljskega oz. prometnega sektorja in je prispevala tudi k nekaj rešitvam na področju trajnostne mobilnosti v lokalnem okolju (vzpostavitev trajnostno-mobilnostne točke na ŽP Maribor -2014, pobuda za brezplačna parkirna mesta v Mariboru za električne avtomobile -2013).

Kontakt
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo
Partizanska cesta 12, 2000 Maribor / tel. 059 17 80 76
Mihaela Lovše
nvo.zdravje@tobak-zveza.si