Mreža MINVOS – Center za razvoj izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije in vodenje civilnega dialoga

Spletna stran: www.minvos.org
Facebook: sl-si.facebook.com/mreza.minvos
Twitter: twitter.com/minvos

Nosilna NVO  oz. konzorcij
EIC Univerzum Minerva Maribor; Zavod NEFIKS; Zavod PRIMSS ter pridruženi člani konzorcija: Zavod Zlata leta, Mreža MaMa, Socialna Akademija, Zavod Bob, Društvo študentov invalidov Slovenije

Poslanstvo / namen
Mreža MINVOS odgovarja na potrebe družbe, ki za uspešno delovanje potrebuje kredibilen, zaupanja vreden, povezan, trajno delujoč, kakovostnen in v okolju prepoznavnemu, uveljavljen ter vpliven nevladni sektor, ki bo z znanjem, usposobljenostjo in konkurenčnostjo ustvarjal nova delovna mesta in socialno vključenost.

Cilji delovanja Mreže MINVOS so:
• Trajnostni razvoj NVO v Sloveniji s področja izobraževanja in usposabljanja.
• Promocija kvalitete neformalnega izobraževanja in NVO s področja izobraževanja in usposabljanja v družbi.
• Doseči dvig kvalitete neforomalnega izobraževanja in priznavanje ter vrednotenje znanja pridobljenega na neformalni način.
• Vodenje družbeno odgovornega konstruktivnega in sistematičnega civilnega dialoga v korist izobraževalnih NVO in družbe kot celote.
• Vzpostavitev okolja za prenos javnih nalog in pooblastil v izvajanje NVO.
• Ozaveščanje gospodarstva in medijev o vlogi NVO-jev s področja izobraževanja in usposabljanja.

Izzivi / problemi v javnem interesu oz. na področju kakovosti življenja, katere nagovarja mreža
Ključni izziv je pokazati in dokazati koristnost in pomembnost izobraževalnih NVO za razvoj družbe. NVO s področja izobraževanja in usposabljanja moramo aktivno in uspešno s svojim delovanjem in povezovanjem so-vplivati na odločitve v družbi in postati trajen, konstruktiven in nepogrešljiv partner državi ter gospodarstvu in predstavljati pomembno dopolnitev ter alternativo javnemu sektorju na področju izobraževanja in usposabljanja.

Slednje bomo dosegli z aktivnostmi, ki bodo vodile v:
• Doseganje zaupanja v izobraževalne NVO;
• Vzpostavitev sistematičnega strukturiranega civilnega dialoga;
• Vzpostavitev zglednega sodelovanja z izobraževalnimi organizacijami v EU tako pri prenosu dobrih Praks kot pri sodelovanju pri civilnem dialogu na ravni EU;
• Prenos javnih pooblastil na izobraževalni NVO sektor;
• Povečanje finančnih sredstev in povečanje zaposlenih v NVO na področju izobraževanja in usposabljanja;
• Razvijanje in delovanje mreže za na dolgi rok;
• Obveščanje civilno-družbenega okolja o delovanju in prizadevanju izobraževalnih NVO;
• Spremembi zakonodaje ter
• Izmenjavi informacij.

Najpomembnejši rezultati / uspehi, ki jih je mreža dosegli za boljše življenje ljudi
• Izvedenih 8 procesov vplivanja na javne politike (enega skupaj z mrežo NVO varuje naše zdravje).
• Izvedenih 7 akcij za javno upravo z namenom spodbujanja civilnega dialoga; izvedenih 693 svetovalnih oz. mentorskih ur.
• Izvedenih 28 strokovnih usposabljanj.
• Izvedeno informiranje izobraževalnih NVO s področja izobraževanja in usposabljanja preko spletne strani www.minvos.si in e-informatorja, promocijskih tiskovin in drugih gradiv, srečanj, akcij in javnih predstavitev.
• Z aktivnim, odgovornim delovanjem in s pomočjo akcije za povečanje članstva uspeli omrežiti že 170 izobraževalnih NVO.
• Zaposlene na projektu dodatno usposobili na preko 15 strokovnih usposabljanjih za krepitev mreže, izobraževalnih NVO ter za vodenje civilnega dialoga.
• Pridobljen certifikat kakovosti ISO 9001:2008 za vodenje mreže.
• Da smo kot mreža postali prepoznani promotorji kakovosti neformalnega izobraževanja ter, da smo razvili sistem kakovsti MiQ in da imajo članice že 37 certifikatov zagotavljanja kakovosti MiQ.
• Da smo med pobudniki in ustanovitelji konzorcija vsebinskih mrež Slovenije in da znamo iskati sinergije, ki so dobre za celoten NVO sektor.
• Da je mreža MINVOS tekom odraščanja postala prepoznana kot zaupanja vredna mreža izobraževalnih NVO v vseh treh sektorjih (NVO, javna uprava in gospodarstvo).
• Da smo prepoznana mreža, ki ima vpliv tudi v evropskem prostoru (smo podporna mreža najmočnejše evropske mreže European Association for Practitioner Research on Improving Learning (in education and professional practice).

Kontakt
Mreža MINVOS
EIC Univerzum Minerva Maribor
Arnolda tovornika 13, 2000 Maribor
Koordinator: mag. Peter Cokan
031 538 776, 0590 555 75, 0590 555 76, minvos@umi.si