Društvo Asociacija, mreža NVO v kulturi

Spletna stran: http://www.asociacija.si/

Facebook: https://www.facebook.com/drustvoasociacija/

POSLANSTVO
Asociacija poskuša zagotavljati trajnostne pogoje za profesionalno delovanje nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev, dejavnih v umetnosti in kulturi, ter si prizadeva za izboljšanje njihovega sistemskega položaja. Mreža je začela neformalno delovati leta 1992, danes pa je profesionalno koordinirana sodobna zagovorniška in servisna organizacija.
Asociacija poslanstvo uresničuje:
(1) s povezovanjem, artikuliranjem in zastopanjem skupnih interesov članov mreže napram različnim deležnikom;
(2) s kontinuiranim in strukturiranim zagovorništvom in oblikovanjem politik (lokalni, nacionalni, zahodno-balkanski in evropski nivo);
(3) s promocijo sektorja preko informiranja, organiziranja javnih dogodkov in raziskovanja različnih vidikov kulturne politike;
(4) z mreženjem z akterji s podobnimi interesi na evropskem, nacionalnem in lokalnem nivoju;
(5) s povezovanjem s strateškimi partnerji in internacionalizacijo;
(6) s spodbujanjem partnerstva znotraj in izven NVO sektorja v kulturi.
(7) s krepitvijo kapacitet NVO v kulturi z usposabljanji, svetovanji in mentorstvi.
Asociacija je demokratična mreža ustvarjalcev v polju neodvisne kulture, ki si med seboj izmenjujejo izkušnje ter skupaj gradijo močno zagovorniško organizacijo, ki deluje na podlagi strokovnih kompetenc in poznavanja terena ter gradi partnerske odnose z odločevalci z namenom izboljšanja stanja v kulturi, hkrati pa ponuja oporo svojim članom z razvejano peer-to-peer mrežo.

Vizija
S skrbnim in profesionalnim razvojem ter delovanjem, z učinkovitim in uspešnim zagovorniškim delom ter z nudenjem kvalitetnih podpornih storitev želimo biti verodostojen partner pri umeščanju kulture in umetnosti med pospeševalce razvoja družbe. to lahko storimo s posodobitvijo kulturno političnega sistema, ki bo spodbujal kulturno in umetniško raznolikost in ustvarjal pogoje za enakopraven dostop do številnih kulturnih vsebin.

Vrednote, ki nas usmerjajo:
Demokratičnost, solidarnosti, enakopravnost, transparentnost, strukturiran civilno-družbeni dialog, trajnostni razvoj, sistemska urejenost.