Vključen.si II – mreža za socialno vključenost

Spletna stran: www.vkljucen.si
Facebook: www.facebook.com/vkljucensi

Nosilna NVO oz. konzorcij
Zavod Pelikan – Karitas

Poslanstvo / namen
Namen projekta je okrepiti NVO, ki delujejo na področju socialnega vključevanja in imajo velik potencial za prenos javnih funkcij in pooblastil nanje, saj lahko javne storitve izvajajo učinkoviteje, kakovostneje, predvsem pa uporabniku bolj prijazno in z nižjimi stroški. S projektom bo mreža Vključen.si povezala NVO s tega vsebinskega področja in omogočila njihovo aktivno vlogo pri oblikovanju in izvajanju javnih politik. S pomočjo servisnih storitev jim bomo nudili potrebno podporo za delovanje, hkrati pa z razvojem civilnega dialoga in večjim vključevanjem v pripravo politik in predpisov dosegli boljše pogoje za njihovo delovanje in razvoj. S krepitvijo usposobljenosti človeških virov v mreži in članicah bomo doprinesli k večji zaposljivosti in zaposlenosti v NVO, ki delujejo na področju socialne izključenosti, posredno pa tudi k večji zaposljivosti in zaposlenosti uporabnikov NVO. Obenem bomo s projektom dosegli večjo prepoznavnost NVO s področja socialnega vključevanja ter zavedanje o pomenu in vlogi NVO pri drugih sektorjih.

Izzivi / problemi v javnem interesu oz. na področju kakovosti življenja, katere nagovarja mreža
Obstoj in delovanje NVO sta pomembna pogoja za vsestransko uveljavljanje načela pluralnosti in demokracije v družbi. Večje vključevanje, posvetovanje, konsenz bi privedli k večji kakovosti zakonodaje, predpisov, strategij in postopkov, lažji implementaciji in manjšim stroškom. Posebno pomembno je vključevanje NVO v pripravo zakona o dezinstitucionalizaciji in dolgotrajni oskrbi, saj NVO oblikujejo zelo kakovostne in uporabnikom prijazne programe.

NVO so v majhni meri vključeni v izvajanje storitev splošnega pomena oziroma javnih storitev na področju sociale. Glede na raziskave nevladni sektor v Sloveniji po obeh kriterijih zaostaja za nevladnimi sektorji v razvitih državah.

Če bi se vlada zavedala strokovnosti in učinkovitosti socialnih NVO, bi prenesla več javnih funkcij in pooblastil na nevladni sektor, saj so NVO v veliko primerih uspešnejše in učinkovitejše od javnih institucij.

Najpomembnejši rezultati / uspehi, ki jih je mreža dosegli za boljše življenje ljudi
– Uspešno vplivanje na spremembo Pravilnika o postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki se izvajajo na področju socialnega varstva, tako da se je obveznost obnovitve verifikacije za programe, ki jo že imajo, podaljšala s 5 na 7 let.
– Koordinacija NVO predstavnikov in strokovno vodstvo priprave dokumenta DRPi s področja sociale.
– Priprava spremembe Zakona v socialnem varstvu, ki je v zadnji fazi sprejema.
– Iniciativa za pripravo Podzakonskega akta o financiranju javno veljavnih programov socialnega varstva.

Kontakt
Mreža Vključen.si, Kristanova 1, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Živa Štiglic, Maja Žagar
030 646 943
info@vkljucen.si, zagovornistvo@vkljucen.si