SLOGA – Platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč

Spletna stran: www.sloga-platform.org
Facebook:www.facebook.com/sloga
Twitter: twitter.com/sloga_platform
Instagram: https://www.instagram.com/sloga_platform/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZnAKDeldq_uimexRxtyU1g

Nosilna NVO oz. konzorcij
SLOGA

Poslanstvo/namen
SLOGA je platforma nevladnih, neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in humanitarne pomoči. Namen platforme je povezovanje in krepitev partnerstva slovenskih nevladnih ter neprofitnih organizacij (NVO), ki so aktivne v državah v razvoju in/ali ozaveščajo slovensko in evropsko javnost o neenakomerni porazdelitvi svetovnega bogastva ter posledičnem pomenu globalne solidarnosti in soodvisnosti.
Za nevladne razvojne organizacije SLOGA organizira izobraževanja in usposabljanja, kot osrednji komunikacijski kanal na tem področju redno tedensko obvešča o aktualnem dogajanju na nacionalni in evropski ravni, povezuje nevladne organizacije v konzorcijska partnerstva pri skupni prijavi na evropske in nacionalne razpise in spodbuja vse zainteresirane k sodelovanju v Sloginih delovnih skupinah.

Izzivi/problemi v javnem interesu oz. na področju kakovosti življenja, katere nagovarja mreža
Osnovna naloga platforme SLOGA je spremljanje in aktivno sodelovanje pri oblikovanju, izvajanju TER evalvaciji slovenske in evropske politike mednarodnega razvojnega sodelovanja s ciljem zagovarjanja javnega interesa na področju socialne uravnoteženosti in odgovornosti, spoštovanja človekovih pravic, enakih možnosti, izobraževanja, solidarnosti, trajnostnega razvoja in večjega vključevanja ranljivih družbenih skupin v odločevalske procese v okviru razvojnega sodelovanja. V ta namen SLOGA sodeluje s političnimi odločevalci in predstavniki slovenskih medijev. Nevladne organizacije, ki so članice platforme SLOGA, so aktivne na naslednjih področjih:
– trajnostni razvoj in globalno učenje,
– enakost spolov,
– podnebne spremembe,
– medgeneracijsko sodelovanje,
– spremljanje učinkovitosti uradne razvojne pomoči,
– evropska sosedska politika,
– politika do različnih afriških držav,
– drugi razvojni izzivi.
Vsa izmed naštetih področij se na podlagi obravnave in sprejetja stališč v delovnih skupinah nadalje aktivno zagovarjajo v procesu oblikovanja evropskih razvojnih politik.

Najpomembnejši rezultati/uspehi, ki jih je mreža dosegla za boljše življenje ljudi
SLOGA deluje na podlagi naslednjih vrednot:
– socialna pravičnost kot pravična, pregledna in odgovorna poraba sredstev, uravnotežena socialna moč, ki služi potrebam človeštva ter zmanjševanju
socialnih neenakosti,
– družbena odgovornost kot odgovornost profitnih organizacij, vseh institucij, skupin in posameznikov, da zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic,
– spoštovanje vseh človekovih pravic, veljavnih v mednarodnem in domačem pravu,
– solidarnost, ki prispeva k rešitvam na lokalni, regionalni in globalni ravni,
– trajnostni razvoj kot obnovljiva poraba naravnih virov, ki spoštuje naravo ter bodoče generacije človeštva,
– podpora in vključevanje lokalnih virov ter vključevanje prejemnikov v sisteme odločanja o porabi sredstev in s tem povečanje učinkovitosti porabe ter spoštovanja skupaj sprejetih odločitev,
– sodelovanje vseh aktivnih posameznikov in skupin pri procesih odločanja o razvoju,
– sodelovanje in dialog z vlado, javnimi organi in nosilci javnih pooblastil,
– preglednost delovanja vseh institucij in organizacij in dostop do informacij o njihovem delovanju,
– sprejemanje drugačnosti in vključevanje vseh družbenih skupin.

Kontakt
SLOGA, Metelkova 6, Ljubljana
Marjan Huč
01 434 44 02
info@sloga-platform.org