Mreža za prostor

Spletna stran: www.mrezaprostor.si
Facebook: https://www.facebook.com/MrezaZaProstor

Nosilna NVO oz. konzorcij

IPoP – Inštitut za politike prostora

Poslanstvo / namen

Poslanstvo Mreže za prostor je krepitev vloge nevladnih organizacij na področju urejanja prostora z namenom uveljavljanja trajnostnega in vključujočega urejanja prostora.

Izzivi / problemi v javnem interesu oz. na področju kakovosti življenja, katere nagovarja mreža

V procesih urejanja prostora prevladujejo interesno ozko opredeljeni akterji, javni sektor pa zaradi povečevanja kompleksnosti družbe, števila akterjev in prenormiranosti področja na eni strani, ter zaradi več desetletij trajajočega krčenja kompetenc in pritiska po deregulaciji na drugi strani ne zmore več sam ustrezno zastopati javnega interesa. Na tem področju je zato toliko pomembneje, da NVO (pa tudi neformalno organizirane lokalne pobude in lokalni prebivalci) pravočasno vplivajo na odločitve in so v procesu njihovega sprejemanja zagovornik javnega interesa. Za družbo kot celoto je zato pomembno, da so nevladne organizacije sposobne odigrati omenjeno vlogo zagovornika javnega interesa.

Najpomembnejši rezultati / uspehi, ki jih je mreža dosegli za boljše življenje ljudi

Mreža za prostor je skozi konsistentno zagovorniško dejavnost vzpostavila zavedanje o obstoju in pomenu NVO v urejanju prostora, med drugim je omogočila pridobitev statusa delovanja v javnem interesu za društva, ki delujejo na področjih urejanja prostora, energije in prometa.
– Dosegli smo široko soglasje med ključnimi deležniki o potrebi po zgodnjem vključevanju javnosti pri pripravi prostorskih aktov.
– Mreža nastopa kot resen in kredibilen sogovornik pristojnemu ministrstvu, ki nas tako tudi obravnava.
– Uspešno smo uporabili ustavno presojo za preprečitev škodljivih posledic slabih predpisov.
– Uspešno razvijamo stalno sodelovanje med članicami mreže na ključnih vsebinah, kot so mobilnost v mestih, stanovanja, urbana prenova, začasna raba prostora ali urbano vrtičkarstvo, ter pri tem ves čas širimo sodelovanje na nove organizacije.

Kontakt

IPoP – Inštitut za politike prostora, koordinator mreže
Tržaška 2, 1000 Ljubljana
Marko Peterlin, 0590 63 683, marko.peterlin@ipop.si