Konzorcij

Opredelitev konzorcija vsebinskih mrež Slovenije
Konzorcij sestavljajo predstavniki nacionalnih vsebinskih podpornih nevladnih organizacij (v nadaljevanju: NVO). NVO je podporna, če njeno temeljno dejavnost ali vsaj eno od temeljnih dejavnosti predstavlja podpora posameznim NVO oz. NVO sektorju. Konzorcij ni samostojna pravna oseba in deluje na neformalni ravni.

Namen konzorcija
– združevanje in povezovanje vsebinskih mrež Slovenije;
– spremljanje tekočih politih in dogajanj, vezanih na področje nevladnega delovanja;
– izboljševanje in racionaliziranje obstoječih storitev vsebinskih mrež;
– pretok informacij med vsebinskimi mrežami na nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju;
– spodbujanje razvoja vsebinskih mrež, horizontalnih mrež ter regionalnih stičišč;
– sodelovanje vsebinskih mrež pri razvoju NVO sektorja;
– aktivna vloga vsebinskih mrež pri oblikovanju in izvajanju javnih politik;
– oblikovanje strategije (analiza stanja, strategija, akcijski načrt);
– skupno izvajanje nacionalnih akcij za določen namen;
– promocija vsebinskih mrež, horizontalnih mrež ter regionalnih stičišč;
– informiranje o delu vsebinskih mrež;
– izmenjava dobrih praks in pristopov vsebinskih mrež, horizontalnih mrež ter regionalnih stičišč;
– zavzemanje stališč do predlogov in pobud;
– sodelovanje na področju informiranja;
– soustvarjanje projektov;
– sprejemanje priporočil za boljše delovanje konzorcija vsebinskih mrež.

Vodenje konzorcija
Konzorcij vodijo trije predstavniki mrež. Vodenje konzorcija kroži med člani po sistemu: sedanji vodeči konzorcija, pretekli konzorcija, prihodnji vodeči konzorcija.

Članstvo v konzorciju
Stalne članice Konzorcija vsebinskih mrež so organizacije ustanoviteljice. Konzorciju se lahko pridružijo nove organizacije, ki imajo oz. so imele financiran projekt za razvoj NVO iz ESS sredstev za mreženje, vodenje zagovorništva in civilnega dialoga na posameznem vsebinskem področju. Organizacije ustanoviteljice so avtomatično članice Sveta, dokler izpolnjujejo pogoje.

Kontakt
albin.keuc@sloga-platform.org