Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov – Središče ZIPOM

Spletna stran: www.sredisce-zipom.si

Nosilna NVO  oz. konzorcij
Zveza prijateljev mladine Slovenije

Poslanstvo / namen

Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov je vsebinska mreža nevladnih organizacij s področja otrokovih pravic. Namenjeno je podpori in krepitvi nevladnih organizacij prek nudenja mentorskih ur, usposabljanj, informiranja ter vključevanja v različne skupne akcije, ki so namenjene preprečevanju in odpravljanju kršitev otrokovi pravic. Eno izmed temeljnih načel delovanja je povezovanje in oblikovanje sodelovalne partnerske strukture med članicami. ZIPOM vodi zagovorniške akcije na področju aktualne družinske zakonodaje, socialne zakonodaje, položaja otroka na sodišču in drugih. Prek pobud vzpostavlja različne oblike sodelovanja s predstavniki ministrstev, Državnega zbora, centrov za socialno delo. Civilni dialog vodi tudi z mediji. V sodelovanju z Varuhom človekovih pravic RS, Društvom novinarjev Slovenije in Novinarskih častnim razsodiščem je oblikoval Smernice za poročanje o otrocih.

Izzivi / problemi v javnem interesu oz. na področju kakovosti življenja, katere nagovarja mreža
Izzivi, s katerimi se soočamo pri našem delu, so povezani bodisi s konkretnimi rešitvami za preprečevanje in odpravljanje kršitev otrokovih pravic, z uveljavljanjem vidne vloge mreže v prostoru javne uprave, medijev in širše javnosti bodisi z nadaljnjim obstojem mreže po zaključenem projektnem obdobju.

Tudi na vsebinskem področju otrokovih pravic se nevladni sektor srečuje s problemom sistemsko neurejenega financiranja nevladnega sektorja. Menimo, da je povezovanje nevladnih organizacij v nestabilnih časih, ko veliko organizacijam primanjkuje sredstev za lastni obstoj zato še toliko bolj pomembno.
Glas nevladnih organizacij še vedno ni dovolj močan, saj se država prioritetno osredotoča na druge probleme, otrokove pravice niso vselej prednostna tema. Pobuda za samostojnega Varuha otrokovih pravic je bila, na primer, po navedbah določenih ministrstev zavrnjena zaradi slabe gospodarsko-finančne situacije države. Prav tako še vedno ni prišlo do ratifikacije Tretjega Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah.
Naša vizija je, da postanemo viden in enakovreden sogovornik odločevalcem. Da bi to dosegli, moramo krepiti in graditi povezovalen, sodelovalen partnerski odnos z vsemi članicami mreže. Le če ustvarimo »zdravo jedro«, ki bo odraz spoštovanja nevladnih organizacij, njihove specifičnosti in pomembnosti njihovega delovanja, lahko postanemo slišan in upoštevan sogovornik države.

 

Najpomembnejši rezultati / uspehi, ki jih je mreža dosegli za boljše življenje ljudi
V letu 2013 in 2014 je Središče ZIPOM med drugim dalo:

– pobudo za vzpostavitev samostojnega instituta varuha otrokovih pravic oziroma samostojnega oddelka za otrokove pravice pri obstoječem Varuhu človekovih pravic RS – samostojni oddelek je bil vzpostavljen,
– pobudo za ratifikacijo tretjega izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah – gradivo za Vlado za ratifikacijo je bilo pripravljeno;
– pobudo za ureditev otrokove pravice do zasebnosti v medijih v skladu s Smernicami za poročanje o otrocih – skupaj z Varuhom človekovih pravic RS, Društvom novinarjev Slovenije, nekaterimi novinarji in Novinarskim častnim razsodiščem smo oblikovali Smernice za poročanje o otrocih – smernice pri svojih razsodbah kot podlago za odločanje uporablja tudi Novinarsko častno razsodišče;
– predlog za izobraževanje pedagoških delavcev v osnovnih šolah o prisilnih porokah romskih deklic v sodelovanju z Društvom Mozaik in Društvom Ključ – izobraževanje bomo izvedli v letu 2015;
– predlog za ureditev področja otrok brez spremstva v sodelovanju s Slovensko filantropijo;
– predlog za ureditev preživnin v sodelovanju z Društvom Ostržek in Zavodom Emma;
– predlog za ureditev izdajanja začasnih odločb sodišč v sodelovanju z Društvom SOS telefon;
– predlog za dopolnitev Slovenskega oglaševalskega kodeksa v akciji Otrok ni objekt trženja;
– z usklajevanjem Alje Otavnik z UNICEF-a so nevladne organizacije pripravile alternativno poročilo o uresničevanju Konvencije o otrokovih pravicah in njenih protokolov ter se udeležile zasedanja slovenske delegacije v Ženevi.

Kontakt 
Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana
Sara Geiger Smole
01 23 96 718
sara.geiger.smole@zpms.si