Slovenska mreža za izobraževanje starejših in medgeneracijsko sodelovanje

Spletna stran: www.slovenska-univerza3.si

Nosilna NVO  oz. konzorcij
Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje – Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

Poslanstvo / namen
Skupaj z drugimi organizacijami Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje ozavešča javnost, gospodarstvo in medije, da so izkušnje starejših zakladnica, ki je družba ne sme izgubiti. Skušamo preseči stereotip, da se izobražujejo le mlajše generacije. V javnosti širimo primere dobre prakse o vključevanju starejših in vračanju njihovega znanja v družbo, o dejavni starosti in novih prostovoljnih oblikah starejših.

Izzivi / problemi v javnem interesu oz. na področju kakovosti življenja, katere nagovarja mreža Staranje prebivalstva in podaljševanje življenjske dobe v Evropi predstavlja enega največjih ekonomskih in socialnih izzivov prihodnosti. Pričakujemo še večjo potrebo po razvijanju področja za delo s starejšimi in po prenašanju kompetenc države na nevladni sektor. NVO sektor, ki se najhitreje odziva na sodobne in prihajajoče družbene spremembe in je v Sloveniji začel z izobraževanjem starejših, verjamemo, da bo tudi v prihodnje prevzemal pomembno razvojno in podporno vlogo na vsebinskem področju. Izjemnega pomena je sistemsko urejanje področja in financiranje NVO sektorja. Ker je izobraževanja starejših marginalizirano in dejavnost in učinki posegajo na več resorjev je področje marginalizirano, in njegovo urejanje oteženo.

Če NVO v mreže ne bodo imele možnosti povezovanja, usposabljanja in uvajanja
kakovosti, se utegne izobraževanje starejših spremeniti v manjvredno, prostočasno naravnano izobraževanje starejših brez umeščanja v lokalni razvoj, medgeneracijskega povezovanja in razvijanja oblik aktivnega staranja.

Pomemben izziv je, kako spremeniti podobo starosti v »dejavno starost« in kako doseči trajne oblike medgeneracijskega sodelovanja. Izobraževanje v spremenjenih družbenih razmerah ne more biti več namenjeno samo sebi. S spreminjanjem podobe starosti v bolj dejavno in družbeno angažirano obdobje življenja, vplivamo na kakovost življenja tudi ostalih generacij, ko prebujamo dejavnost starejših in ohranjamo njihove delovne kompetence ter uresničujemo načelo vseživljenjskega izobraževanja in tudi dela.

Medgeneracijsko sodelovanje, ki ga spodbujajo evropski in nacionalni dokumenti se v Sloveniji šele razvija. Starejši v družbi predstavljajo izkustveno znanje, medtem ko mladi kreativnost, nova znanja in potrebo po aktivaciji. Razvite oblike povezovanja lahko vplivajo na družbeno vključevanje mladih in starejših ter olajšajo prehod mladih iz izobraževalne sfere v zaposlitev.

Najpomembnejši rezultati / uspehi, ki jih je mreža dosegli za boljše življenje ljudi
Slovenska Univerza za tretje življenjsko obdobje je nosilka zaščitenega imena in koncepta izobraževanja starejših, ki ga na nacionalnem nivoju širi že 30 let. Projekt vsebinskih mrež NVO je omogočil sistematično krepitev in povezovanje nevladnih organizacij področja ter oblikovanje trdne mrežne strukture. Pridobili smo obsežne analize o delovanju mreže, NVO ter o njihovih potrebah.

– V Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS za obdobje 2013-2020 (ReNPIO13-20) so vključene pobude mreže za spodbujanje delovanja in izkoriščanje potencialov NVO.
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je priznalo Slovensko UTŽO kot eno od šestih nacionalnih združenj za izobraževanja odraslih in njeno delovanje letno sofinancira. Iz integralnega proračuna že tretje leto sofinancira tudi programe organizacij mreže za medgeneracijsko učenje.
– Predstavniki najvidnejših NVO v izobraževanju starejših so oblikovali skupen priročnik za vzpostavitev sistema vodenja kakovosti v NVO izobraževanja starejših.

Kontakt
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana
01/427-27-90
Maša Bizovičar, masa.bizovicar@guest.arnes.si
Karina Sirk, karina.sirk@univerzatri.si